Ajuts a 13 pimes catalanes per realitzar projectes d’ecoinnovació i identificar millores ambientals

Autor/Font: GENCAT.CAT

S’emmarquen en el Programa de cupons a la innovació, adreçat a incentivar la competitivitat de les empreses i a fomentar-ne la transició cap a l’economia verda i circular.

Aquests cupons són fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, i ACCIÓ, del Departament d’Empresa i Coneixement.

El Departament de Territori i Sostenibilitat i l’agència ACCIÓ han atorgat 35.585 euros a pimes catalanes per a realitzar 13 projectes d’ecoinnovació. Vuit dels projectes estan adreçats a l’ecodisseny de productes i serveis i cinc més, a l’anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals. L’import atorgat correspon al 45% del cost total dels projectes, que és de 79.960 euros.

Sin título

Els cupons d’ecoinnovació

Els ajuts concedits corresponen a la categoria de cupons d’ecoinnovació, fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement, dins el Programa de cupons a la innovació creat l’any 2015. El programa es divideix en tres categories: Cupons d’ecoinnovació, Cupons de tecnologia i Cupons d’innovació.

Els cupons d’ecoinnovació tenen l’objectiu de donar suport econòmic a les pimes catalanes per millorar la seva competitivitat i fomentar la transició cap a l’economia verda i circular. És una iniciativa emmarcada en les polítiques de suport a l’economia verda i circular del Govern, amb instruments claus com la RIS3CAT, l’Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia circular, l’Estratègia industrial, l’Estratègia catalana d’ecodisseny i el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013–2020.

Els criteris generals per a l’atorgament de l’ajut són:

  • El cost màxim del servei ambiental subvencionable és de 10.000 €.
  • L’import d’ajut màxim és de 3.000 € per servei.
  • L’empresa beneficiària cofinança un mínim del 50% del cost del servei.
  • La data de caducitat és de 6 mesos des de la data de concessió.
  • El servei se subcontracta a enginyeries o consultories ambientals.
  • L’empresa beneficiària cedeix el dret de cobrament del cupó al proveïdor.

I s’estableixen els llindars següents:

  • Com a màxim es poden demanar dos cupons per empresa, any i programa.
  • Com a màxim cada proveïdor pot gestionar 10 cupons.
  • Els beneficiaris han de ser empreses d’entre sis i 100 treballadors i amb voluntat innovadora i de millora ambiental.
  • Els proveïdors han d’estar inscrits en el Directori de les consultories i les enginyeries ambientals (DIRECA) o bé ser professionals validats com assessors per ACCIÓ en la categoria d’Economia Verda.

Aquest és el primer any dels cupons d’ecoinnovació. L’experiència es considera molt positiva perquè acompleix l’objectiu amb el que s’ha creat: que serveixi per a sensibilitzar les empreses en els valors de l’economia verdai circular. Efectivament aquesta iniciativa els ha permès comprovar i valorar com la incorporació del factor ambiental en la presa de decisions empresarials els fa reduir costos i ser més competitives en el mercat global.

L’ecodisseny de productes i serveis

En el cas de productes i serveis existents, els projectes presentats analitzen l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida i identifiquen i sotmeten a test propostes de millora. Pel que fa als nous, incorporen des de l’inici l’ecodisseny per minimitzar els impactes ambientals de tot el cicle de vida del nou producte. Les propostes d’accions poden incloure, entre d’altres, mesures per disminuir el consum de recursos, allargar la vida útil dels productes o facilitar-ne la reutilització i el reciclatge.

Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals

En aquest cas, els projectes s’adrecen a identificar accions de millora per incorporar l’ecoinnovació en els processos productius, incrementant-hi l’eficiència en l’ús dels recursos i fent-los més respectuosos amb el seu entorn.