El Govern destina 45 milions d’euros a promocionar projectes d’economia sostenible i protecció del medi ambient dels ens locals

Autor/Font: GENCAT.CAT

Generalitat-Catalunya

Se’n podran beneficiar ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb una taxa de cofinançament del 50%

Avui s’ha publicat oficialment la nova convocatòria de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020.

Governació ha programat una sèrie de sessions informatives a diferents punts el territori, la primera de les quals serà el proper divendres a Tortosa.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat una nova convocatòria de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020, centrada en finançar projectes impulsats per entitats locals en els eixos 4 i 6 del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, destinats a potenciar el desenvolupament dels territoris en temàtica de medi natural i patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com el desenvolupament de l’eficiència energètica. En concret, l’Eix 4 té per finalitat afavorir l’eficiència energètica i el pas a una economia baixa en l’ús de carboni, fomentant la producció, distribució i ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges. L’Eix 6, per la seva banda, prioritza la conservació i la protecció del medi ambient i la promoció de l’eficiència de recursos, a través de la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria, publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es podran fer arribar a través del sistema de gestió SIFECAT 1420 entre el 15 de març i el 15 de juny. La data de resolució de la convocatòria serà el proper 15 de desembre. Podran acollir-s’hi les diputacions provincials, els consells comarcals i els ajuntaments. L’Ajuntament de Barcelona en queda exclòs, ja que disposa d’una convocatòria específica. Els ens locals podran presentar sol·licituds a cadascun dels dos eixos.

La convocatòria està dotada amb un màxim de 45.000.000 euros, 10.500.000 destinats a l’Eix 4 i 34.500.000 euros a l’Eix 6. La despesa elegible per operació se situa en un mínim d’1.000.000 i un màxim de 4.000.000 euros. La subvenció màxima es fixa en un 50% de la despesa elegible. La data d’inici d’operacions a finançar és l’1 de gener de 2014 i el límit d’execució i pagament és fixa en el 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga fins a 31 de desembre de 2023.

Per tal d’explicar els criteris d’aquesta nova convocatòria, el Departament de Governació ha programat un seguit de sessions informatives a diferents punts del territori. La primera sessió serà aquest divendres, 18 de febrer, a Tortosa.

Criteris d’avaluació

El criteri de valoració comuna per a projectes presentats en els dos eixos objecte d’aquesta convocatòria són la sostenibilitat, impacte al territori, viabilitat i innovació; el pressupost, objectius i pla de treball; la cobertura territorial d’acord amb el nombre de municipis afectats, i la maduresa i creació d’ocupació.

La valoració específica dels projectes acollits en l’Eix 4 promourà criteris tècnics al foment de la producció i distribució derivada de fonts renovables i foment de l’eficiència energètica: garantia d’estalvi energètic, energia renovable produïda, energia estalviada, sinèrgies en altres àmbits, potenciació i ús de la biomassa.

La valoració específica de les sol·licituds de finançament en l’Eix 6, per la seva banda, es fonamenta en criteris tècnics per a la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural: millora de la competitivitat, plans de gestió turística, operacions coordinades amb diversos municipis, experiència.