L’Agència de Residus aprova un paquet de 2,5 milions d’euros d’ajuts per impulsar l’ús dels residus com a recursos

Autor/Font: GENCAT.CAT
contenidors-reciclatje.jpg
Les tres convocatòries d’ajuts ascendeixen a 2,5 milions d’euros | Font: Generalitat de Catalunya

Una línia d’ajuts anirà destinada al foment de la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals.

Les altres dues línies seran per a executar projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials i a projectes de foment de l’economia circular per part de les empreses, associacions i agrupacions empresarials.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat les bases per a tres convocatòries d’ajuts que ascendeixen a 2,5 milions d’euros. Els ajuts s’adreçaran al foment de la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE, que certifica la qualitat del producte i el compliment de la normativa europea per part del gestor de residus; a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials; i a projectes de foment de l’economia circular.

Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE

Aquesta convocatòria està destinada a la concessió de subvencions per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals. L’objectiu és fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Entre les principals aplicacions d’aquest producte en destaquen la construcció de bases de carreteres i altres vies de circulació, la fabricació de formigó i morter, la realització de reblerts de voreres, o el drenatge de murs.

L’import assignat és d’1,2 milions d’euros, provinents del fons del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, un impost ecològic per gravar els productors d’aquests residus (públics o privats) quan els porten a un dipòsit controlat, i en funció de la quantitat dipositada. La llei estableix que els fons procedents d’aquest cànon s’han de destinar a actuacions de prevenció, valorització i optimització de la gestió dels residus de la construcció i a la promoció i recerca d’aplicacions dels materials recuperats.

Ajuts per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

La convocatòria estarà destinada a empreses i agrupacions d’empreses que realitzin projectes de prevenció, de preparació per la reutilització i de reciclatge de residus industrials; o bé projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats a aquest àmbit.

L’assignació és d’1,02 milions d’euros, que s’aplicarà la partida pressupostària provinent de fons de gestió del cànon de residus industrials, que grava la destinació d’aquests residus als dipòsits controlats. El retorn de les quantitats recaptades a través d’aquesta figura impositiva tenen com a finalitat principal fomentar les actuacions per minimitzar la quantia de residus que van a l’abocador (més del 50% de l’import recaptat); la realització d’estudis de prevenció i tecnologies innovadores de tractament de residus (10% de l’import); i les actuacions subsidiàries de gestió de residus abandonats (36% de l’import).

Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular

Aquesta tercera convocatòria pretén ser un instrument posat a l’abast de les empreses per millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

Els projectes subvencionables seran els d’implementació en el mercat de nous productes o serveis que tinguin en compte l’ecodisseny, la reutilització de productes o la simbiosi industrial per promoure l’eficiència dels recursos materials. També obtindran ajuts els estudis d’obtenció i testeig de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis relacionats amb aquests aspectes.

L’import total assignat és de 350.000 euros, que s’aplicarà a la partida pressupostària provinent del fons de gestió del cànon de residus industrials.