Present i potencial futur del SIG d’ECOEMBES

Preparats per al 2020

Ecoembes ha fet història i els quinze anys de gestió eficaç dels residus d’envasos realitzada per aquest Sistema Integrat de Gestió (SIG) ja formen part de l’imaginari ambiental d’Espanya. Els seus primers passos no es van fer sobre el fang, sinó sota la creació d’una companyia que sempre va comptar amb la confiança i la col·laboració de les empreses adherides, les administracions i els ciutadans, que s’han convertit en uns sòlids pilars per afrontar amb èxit l’horitzó de 2020.

Una dada a nivell nacional situa el SIG d’envasos domèstics en una posició de privilegi, ja que s’ha aconseguit reciclar el 70,3% d’envasos domèstics (envasos de plàstic, llaunes i brics), xifra que significa que set de cada deu envasos domèstics que es posen al mercat s’estan reciclant. Aquest resultat ratifica l’eficiència del Sistema, que supera amb escreix els objectius fixats per la Comissió Europea, en més de 15 punts (70,3% enfront del 55%), i manté el creixement del percentatge d’envasos reciclats amb una mitjana anual del 15,6%. Això situa Espanya entre els països europeus capdavanters en matèria de reciclatge d’envasos domèstics. Aquestes dades es refereixen sempre als envasos adherits a Ecoembes.

ampolles-plastic

Des que va començar a funcionar Ecoembes s’han reciclat al nostre país prop d’11,7 milions de tones d’envasos lleugers i de paper-cartró, que equivalen a 880 estadis de futbol plens d’envasos amb els seus innombrables avantatges ambientals. S’ha evitat l’emissió d’11,5 milions de tones de CO2 a l’atmosfera, o l’estalvi de 13,3 milions d’Mwh (l’energia equivalent al consum d’1,2 milions d’espanyols, tants com els que habiten les províncies de Girona i Lleida) i 314 milions de m3 d’aigua, és a dir, el consum anual de 5,6 milions de ciutadans, l’equivalent als habitants de la província de Barcelona.

Els bons resultats del SIG no són fruit de l’atzar, sinó d’una gestió adequada, que podem seguir cronològicament, en la qual han participat nombrosos agents socials que han anat sumant èxit rere èxit des que el desembre de 1994 es va publicar la Directiva 94/62/CE, relativa als envasos i als residus d’envasos. La seva transposició va arribar a Espanya amb la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos en què es van establir els principis, objectius i mecanismes per prevenir i reduir l’impacte sobre el medi ambient dels envasos i la seva gestió al llarg de tot el seu cicle de vida.

Des que va començar a funcionar Ecoembes s’han reciclat al nostre país prop d’11,7 milions de tones d’envasos lleugers i de paper-cartró

El primer repte es va assumir el 1997, quan es va decidir complir amb els objectius que la Directiva tenia marcats per al 30 de juny de 2001: valoritzar el 50% com a mínim, i el 65% com a màxim, en pes, de la totalitat dels residus d’envasos generats. Reciclar el 25% com a mínim, i el 45% com a màxim, en pes, de la totalitat dels materials d’envasat, amb un mínim d’un 15% en pes de cada material i reduir al mínim el 10% en pes de la totalitat dels residus generats. Una fita que, en un principi, semblava impossible.

Els primers passos que es feien estaven carregats d’un cert grau d’incertesa, atès l’enorme repte a què s’enfrontava la societat. Però les 8.000 empreses adherides el 1997, les 8.128 el 1998 o les més de 12.000 empreses adherides i els 1,7 milions de tones gestionades a les que s’ha arribat el 2012, confirmen la bona gestió del SIG d’Ecoembes des del primer any de funcionament. Cal esmentar que l’any 1998, quan es va iniciar el Sistema, la taxa de reciclatge a Espanya era tan sols del 5%. Avui, quinze anys després, s’arriba a una taxa del 70,3% de reciclatge dels envasos adherits a Ecoembes, i gràcies a la col·laboració pública i privada amb totes les administracions es dóna servei a la pràctica totalitat de la població.

reciclar-plastic

Una excel·lent gestió que també té el seu reflex a Catalunya on, quinze anys després, gairebé 2.500 empreses, més d’un 20% del total d’Espanya, han convertit aquesta comunitat en referent del compliment de la Llei des de sectors com el de l’alimentació, de les begudes, de la llar… Grans i petites empreses que contribueixen anualment a finançar la recollida selectiva i el reciclatge dels envasos a Catalunya i a la resta d’Espanya.

Però la inversió no és només econòmica, ja que el compromís i la investigació desenvolupada per les companyies en prevenció les ha portat a posicionar-se en la cúspide de l’ecodisseny europeu. En l’últim Pla de Prevenció (2009-2011) dissenyat amb aquesta finalitat, les cinc-centes trenta-dues empreses catalanes participants en els plans de prevenció van dur a terme més de dues mil cent mesures d’ecodisseny, amb el consegüent benefici per al medi ambient. Aquest tipus de mesures han fet possible, per exemple, que una ampolla d’aigua incorpori plàstic reciclat; que una ampolla de refresc d’1,5 litres hagi disminuït el seu pes en un 12% en els últims deu anys; que un iogurt pesi la meitat o que una llauna de cervesa sigui un 17% més lleugera. Aquestes mesures se sumen a les més de vint-i-vuit mil cinc-centes mesures desenvolupades per totes les companyies des de 1998 i que només en l’últim trienni han suposat l’estalvi de més de cent mil tones de matèries primeres.

El compromís de les empreses es veu materialitzat gràcies a la sempre fructífera col·laboració entre Ecoembes, l’Agència de Residus de Catalunya i les administracions locals, que porten treballant junts per la societat catalana des de l’any 1998, data en què es va signar el primer conveni de col·laboració i que va obrir el camí perquè totes les administracions públiques s’hi sumessin, la qual cosa va suposar la implantació de la recollida selectiva d’envasos a Espanya. Aquests convenis s’han anat renovant periòdicament fruit del treball, estreta cooperació i aposta pels models sostenibles en matèria de residus que han situat específicament Catalunya com a líder europeu en matèria de reciclatge. Avui, més del 95% de les tones de residus a Europa es recullen per l’eficient model pel qual Catalunya va apostar i continua apostant.

Els anys anaven passant i el 2001 el SIG se sotmetia al primer examen, que va passar amb molt bona nota. Es va demostrar la viabilitat del sistema per acomplir els objectius marcats, i va mostrar a més que la iniciativa privada i la pública, treballant conjuntament, eren capaces d’aconseguir uns reptes que Espanya havia acceptat (amb menys termini de temps per assolir-los que altres països). Ecoembes havia cobert els seus objectius gràcies a l’esforç de la població i a la seva tasca de selecció a la llar, a les administracions que havien posat en marxa els sistemes de recollida selectiva i a l’esforç de les empreses amb la seva adhesió al sistema.

Gran part de l’èxit respon a les accions formatives i informatives, internes i externes que sempre han estat molt ben rebudes per tots els agents que integren el SIG. Les accions de comunicació, impulsades en molts casos per les mateixes administracions públiques, s’han dirigit sempre als ciutadans amb l’objectiu de comunicar-los la importància de la seva participació per fer possible que els envasos es puguin reciclar.

L’objectiu avui passa per seguir sensibilitzant els ciutadans perquè ho facin bé i motivar-los perquè ho continuïn fent. I això és el que s’ha anat realitzant durant aquests anys col·laborant amb les diferents administracions en la difusió de campanyes de sensibilització i publicitat, i desenvolupant iniciatives pròpies de comunicació. En aquests moments hi ha persones que són adultes i que han nascut sota el sistema de recollida selectiva. A Ecoembes cada any realitzem més de tres-centes campanyes de comunicació en col·laboració amb les comunitats autònomes i entitats locals, com es recull en els convenis, i també de forma directa. Aquestes campanyes van adreçades també a la comunitat escolar perquè s’incideixi en la formació dels més petits. Els infants que tenien quatre anys el 1998 avui tenen 18 o 19 anys. Han nascut amb aquest sistema implantat, fins i tot els llibres de text l’inclouen. Actualment les campanyes d’educació ambiental impulsades per Ecoembes arriben a més de 750.000 nens a l’any.

A Ecoembes cada any realitzem més de tres-centes campanyes de comunicació en col·laboració amb les comunitats autònomes i entitats locals

Gràcies a la implicació de l’Agència de Residus de Catalunya i a les administracions locals, les empreses i, per descomptat, la participació ciutadana, segons el darrer Informe de resultats d’Ecoembes de 2012, a Catalunya es van poder reciclar 224.560 tones d’envasos lleugers i de paper-cartró a través dels més de 68.400 contenidors que hi ha disponibles perquè els ciutadans de tot Catalunya, com els de la resta d’Espanya, puguin reciclar les 24 hores al dia, els 365 dies a l’any. Això suposa que, gràcies als ciutadans, les empreses i la gestió de les administracions, ja s’estiguin valorant a Catalunya el 82,7% dels envasos domèstics adherits a Ecoembes.

Campanya de sensibilització ciutadana La revolució dels petits gestos. Any 2010
Campanya de sensibilització ciutadana La revolució dels petits gestos. Any 2010

Cada habitant de Catalunya ja diposita una mitjana de 14,9 quilos d’envasos lleugers (envasos de plàstic, llaunes i brics) al contenidor groc, un 28,6% més que la mitjana assolida a Espanya. Respecte al contenidor blau, cada ciutadà diposita de mitjana 20,9 kg de paper-cartró l’any, un 29,2% més que la mitjana estatal. Sens dubte, molt bones xifres. Catalunya s’ha convertit en un referent a Espanya i a Europa en aquesta matèria.
Un cop superats els objectius marcats des d’Europa en més de quinze punts, recordem que el 2012 la taxa de reciclatge ascendeix al 70,3% dels envasos domèstics adherits a Ecoembes. El principal repte avui passa per l’optimització de l’eficiència de tots els processos del SIG, apostant per la innovació, models de recollida selectiva eficients, incorporació de noves tecnologies, automatització de les plantes de selecció i, és clar, per seguir apostant per l’educació ambiental.

Tot ha repercutit directament en estalvis econòmics, en beneficis ambientals i en la creació fins i tot de més de 9.000 llocs de treball directes i més de 33.000 llocs de treball indirectes o induïts. La recollida i el reciclatge d’envasos representen al voltant d’un 15% de l’economia verda espanyola i per cada euro que aquest sector demana a l’economia, aquesta respon generant una activitat valorable en 2,8€.

Han passat quinze anys i convé recordar que el SIG d’Ecoembes, tot i haver entrat en funcionament més tard que en altres països europeus, ha superat amb escreix els objectius marcats per les diferents directives europees, i s’ha convertit en un dels països referents d’Europa en aquesta matèria.

La nova Directiva Marc de Residus 2008/98/CE estableix nous objectius de reciclatge i de reutilització per a l’any 2020. Així, els països membres de la UE han d’assolir el 2020 l’objectiu de reciclatge i reutilització del 50% en pes en, almenys, tots els residus domèstics.

Per aconseguir-ho, Ecoembes seguirà treballant per la sostenibilitat, augmentant la taxa de reciclatge de forma eficient, apostant per l’ecodisseny i la innovació, invertint en R+D i fent de la comunicació una eina fonamental perquè cada vegada es recicli més i millor. Això sens dubte es tradueix en un gran repte davant les futures demandes de la nova directiva per al 2020, en les quals avui el Sistema Integrat de Gestió es troba ja consolidat i amb capacitat i voluntat d’assolir nous objectius en què la col·laboració entre l’administració, les empreses i els ciutadans en seran la clau.