Dièsel sintètic a partir dels residus: el Diesel-R

Griñó Ecologic és un grup industrial de serveis mediambientals compromès amb la construcció d’un món sostenible. Després de vuitanta anys d’història s’ha posicionat entre les empreses amb més projecció a nivell nacional i internacional en el sector de la gestió integral de residus. El seu creixement es fonamenta en la investigació, les noves tecnologies i la recerca de la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, apostant de manera constant per la innovació i la recerca de noves tecnologies i processos per al tractament dels residus i la seva valorització energètica. Treballa en projectes d’investigació amb universitats i institucions d’arreu del país per desenvolupar nous processos que maximitzin els recursos naturals i protegeixin el medi ambient.

Des de fa temps, Griñó ha enfocat tots els seus esforços en la creació d’un model de gestió de residus sostenible, eficient i eficaç basat en la transformació dels residus en energia verda. D’aquesta manera s’aconsegueix donar una solució viable tant al tractament dels residus com a l’abastament energètic.

diesel-sintetic-2

Els sistemes de gestió de residus implantats en l’actualitat es basen en la recuperació material de la matèria orgànica, els envasos, el vidre i el paper, mentre que la fracció de rebuig que no es recicla és destinada a instal·lacions de gestió finalista. La proposta en la qual treballa Griñó consisteix en la valorització energètica de la fracció no reciclable, ja sigui transformant-la en combustibles alternatius (combustible sòlid recuperat-CSR) o bé produint dièsel sintètic.

En aquesta línia, actualment s’està desenvolupant una nova tecnologia per produir combustible líquid a partir de residus mitjançant un procés de despolimerització catalítica que genera dièsel sintètic: el Diesel-R, un combustible líquid assimilable al gasoil convencional i que prové de la recuperació dels residus.

La gestió dels residus no reciclables consisteix a conduir-los primer a una planta de tractament de la qual s’obté el combustible sòlid alternatiu en forma de CSR que, posteriorment, s’utilitza per alimentar una planta de transformació que produeix el dièsel sintètic.

La planta de producció de Diesel-R està situada en el complex ambiental de Constantí (Tarragona). La instal·lació, avalada i cofinançada pel programa LIFE+ de la Unió Europea, deriva del projecte LIFE09 ENV/ES/000484 com a primera aplicació demostrativa full scale de la tecnologia de despolimerització catalítica, i s’alinea amb les polítiques i estratègies mediambientals del Pla Estratègic 2007-2013 de la Comissió de Medi Ambient.

La planta està dissenyada per produir 2.000 litres/h de gasoil a partir de 40.320 tones/any de CSR, amb un rendiment del procés que es troba al voltant del 40%.

El Diesel-R dóna una solució sostenible per al tractament de residus, genera una alternativa als combustibles fòssils i produeix una energia de fonts renovables

La instal·lació està formada per diverses etapes productives: el mòdul de pretractament, que està dissenyat per aconseguir que la matèria primera sòlida del procés (CSR) es fongui i s’homogeneïtzi; el mòdul central, que és on té lloc la reacció química de despolimerització catalítica amb les condicions adequades i en presència del catalitzador, i el mòdul de tractament d’inerts, que recull els materials més pesats dipositats en el fons de la columna de destil·lació per al seu tractament final.

El procés opera a una temperatura màxima de 350°C i amb una lleugera depressió, fet que facilita l’operació de la planta i en minimitza els riscos durant el funcionament. Es tracta d’un sistema tancat, en el qual els gasos més lleugers generats en el procés són recuperats i aprofitats pel sistema, aportant l’energia necessària per al seu funcionament.

Sala de control de la planta de producció de Diesel-R | Font: Josep Pagans - Clipmèdia Comunicació
Sala de control de la planta de producció de Diesel-R | Font: Josep Pagans – Clipmèdia Comunicació

El resultat d’aquest procés és un combustible dièsel sintètic amb més qualitat que el gasoil convencional, que presenta un índex de cetà de 52, mentre que el del Diesel-R arriba fins a un índex de 60. A més, el Diesel-R no causa problemes en els motors provocats per la viscositat de les substàncies orgàniques, com en el cas del biodièsel.

Aquesta via de valorització dóna una solució sostenible per al tractament de residus, genera una alternativa als combustibles fòssils i produeix energia a partir de CSR que evita la generació d’emissions produïdes per altres tractaments, com és el cas de la disposició en dipòsits controlats.

La tecnologia utilitzada en la producció de dièsel sintètic té uns impactes associats sobre el medi físic i biòtic molt baixos: la configuració compacta d’una planta tipus permet una ocupació mínima del sòl comparada amb altres instal·lacions de valorització de residus, la qual cosa fa que el seu impacte paisatgístic i visual sigui mínim. Aquest fet representa, a més, un avantatge econòmic, perquè permet reduir els costos associats a la seva construcció.

Les característiques dels residus de procés (aigües i sòlids del tractament d’inerts) en facilita la gestió, amb l’ús de tècniques de tractament final contrastades.

En definitiva, el Diesel-R és una alternativa a tenir en compte des de diversos punts de vista. En primer lloc, representa una via de gestió de residus altament eficaç, ja que permet la valorització dels residus que actualment es destinen a dipòsits controlats. A més, resulta un tractament complementari a la recuperació i reciclatge actualment implantat per a la gestió dels residus municipals.

La planta permet la producció de 2.000 litres/h de gasoil a partir de 40.320 tones/any de CSR | Font: Josep Pagans - Clipmèdia Comunicació
La planta permet la producció de 2.000 litres/h de gasoil a partir de 40.320 tones/any de CSR | Font: Josep Pagans – Clipmèdia Comunicació

També és una font de producció de combustible que complementa l’extracció i refinat del petroli. Les emissions de CO2 equivalents generades en el procés de producció de gasoil convencional són 1,4 vegades majors que les obtingudes durant la producció de Diesel-R.

El Diesel-R apareix, doncs, com una alternativa a l’ús d’altres combustibles d’origen biogènic com és el cas del biodièsel quan s’elabora a partir de recursos primaris, i s’eviten així els problemes derivats de la seva producció intensiva com la desforestació, la pèrdua de fertilitat del sòl i la creixent competència amb els cultius alimentaris.

A partir dels dos motors de generació elèctrica instal·lats a la planta, Griñó preveu satisfer íntegrament les necessitats energètiques de tot el CTR de Constantí amb el 20% del gasoil generat | Font: Josep Pagans - Clipmèdia Comunicació
A partir dels dos motors de generació elèctrica instal·lats a la planta, Griñó preveu satisfer íntegrament les necessitats energètiques de tot el CTR de Constantí amb el 20% del gasoil generat | Font: Josep Pagans – Clipmèdia Comunicació

Si tenim en compte les estratègies i les polítiques mediambientals fixades pels organismes oficials europeus, la producció del Diesel-R esdevé una de les alternatives més viables com a complement als combustibles tradicionals del sector del transport.

Paral·lelament a aquesta aposta decidida per la innovació, l’empresa també s’ha fixat com a ferms objectius el creixement, la internacionalització i la millora de la competitivitat. Per aquest motiu Griñó Ecologic va iniciar la seva cotització en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB) el juliol del 2011. Formar part del MAB facilita la promoció de plantes de tractament de residus amb processos diferencials que són fruit de l’elevat esforç en innovació que caracteritza l’empresa, i que permeten oferir un millor servei als nostres clients a un preu més competitiu. En definitiva, el MAB ha propiciat que Griñó Ecologic es doti dels recursos necessaris per tal de desenvolupar i projectar a l’exterior les noves tecnologies que afavoreixen l’aprofitament energètic dels residus.